De Sage van Het Solse Gat


Mythische verhalen in een cultuur houden sociale ideeën in stand. Vaak gaan dit soort ideeën over hoe men zich het beste kan gedragen in verhouding tot anderen. In dit project verbindt deze symbolische beeldtaal zich via een digitaal drieluik met het Nederlandse maatschappelijke fenomeen van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. De bezoeker wordt uitgenodigd om deze ideeën verteld via verhalen te heroverwegen. Daarnaast krijgt de bezoeker de vraag wat er gebeurt met deze verhalen nu het religieuze ritueel van verhalen vertellen verdwijnt. Zijn ze nu goed of slecht?

“De Sage van Het Solse Gat” is een interactieve installatie bestaande uit 3D, film, audio en camera tracking. Verschillende stemmen vertellen de bezoeker verschillende gevestigde mythische verhalen over Het Solse Gat, een bijzonder heiligdom in Nederland.

De bezoeker staat op het driehoekige podium waarboven een camera is geplaatst. Deze volgt via een Python script een kleur op de koptelefoon. De real-time communicatie zorgt ervoor dat door beweging de bezoeker zich door een gevarieerd geluidlandschap kan voortbewegen. Python communiceert de positie van de gebruiker naar Unity waar het geluidslandschap gevestigd is. Unity kan op zijn beurt bepalen waar in de digitale versie van de ruimte de bezoeker is en het juiste geluid afspelen.

Tijdens het horen van de verhalen ziet de bezoeker animaties. Deze zijn gemaakt in Blender gebaseerd op middeleeuwse drieluiken van meesters zoals Hans Memling of Jeroen Bosch. Deze animaties worden afgewisseld met korte films, wat een vroom stilleven toont.Mythical stories in a culture maintain social ideas. These types of ideas are often about how one can best behave in relation to others. In this project, this symbolic visual language connects via a digital triptych with the Dutch social phenomenon of 'just act normal, then you're acting crazy enough'. The visitor is invited to reconsider these ideas told through stories. In addition, the visitor is asked what happens to these stories now that the religious ritual of storytelling disappears. Are they good or bad? 

“The Saga van Het Solse Gat” is an interactive installation consisting of 3D, film, audio and camera tracking. Different voices tell the visitor various established mythical stories about Het Solse Gat, a natural sanctuary in the Netherlands. 

The visitor stands on the triangular stage above which a camera is placed. This follows a color on the headphones via a Python script. The real-time communication ensures that the visitor can move through a varied soundscape through movement. Python communicates the user's position to Unity where the soundscape is located. Unity can in turn determine where the visitor is in the digital version of the room and play the correct sound. 

While hearing the stories, the visitor sees animations. These were made in Blender based on medieval triptychs by masters such as Hans Memling or Hieronymus Bosch. These animations alternate with short films, which show a pious still life.